JKIPA (Jawatankuasa Induk Penilaian Akademik)

JAWATANKUASA INDUK PENILAIAN AKADEMIK UNIVERSITI (JKIPA)

 

Fungsi Dan Bidang Kuasa

 

i. Am
 
a. Bertanggungjawab kepada Senat dalam hal ehwal pengurusan penilaian akademik pelajar merangkumi semua tahap pengajian.
b. Memastikan konsep, struktur dan sistem penilaian akademik pelajar dilaksanakan dengan baik.
c. Memastikan garis panduan penilaian akademik pelajar dipatuhi.
d. Memastikan Peraturan Akademik sentiasa dipatuhi.
e. Memastikan mutu kecemerlangan akademik UiTM sentiasa dikekalkan.
f. Memantau pelaksanaan penilaian akademik pelajar.
 
 
ii. Keputusan Penilaian dan Peperiksaan
 
a. Melulus dan mengesahkan keputusan peperiksaan pelajar (peringkat Asasi, Pra- Diploma, Diploma, Sarjana Muda, Profesional dan Pascaijazah secara kerja kursus dan penyelidikan) sebagaimana  yang telah disyorkan oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti (JAF), Jawatankuasa Akademik Negeri (JAN), Jawatankuasa Akademik Institut (JAI), Jawatankuasa Akademik Pusat (JAP) dan Jawatankuasa Akademik Kokurikulum (JAK) iaitu bagi:
  • Peperiksaan Akhir
  • Peperiksaan Intersesi
  • Peperiksaan Khas
  • Viva Voce
  • Peperiksaan Semula
b. Melulus dan mengesahkan keputusan Rayuan Semak Semula.
c. Melulus dan mengesahkan pembetulan keputusan peperiksaan.
d. Melulus dan mengesahkan pengemaskinian keputusan peperiksaan.
e. Membincangkan isu-isu pencapaian pelajar dan cadangan-cadangan penambahbaikan berterusan dan membentangkan kepada Senat Universiti.
f. Mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada Senat terhadap sesuatu isu berkaitan dengan keputusan peperiksaan pelajar yang di luar daripada bidang kuasa JKIPA.
g. Meneliti dan meluluskan senarai calon penerima anugerah (Diploma, Sarjana Muda dan Pascasiswazah) yang akan bergraduat. Calon-calon ini hendaklah memenuhi semua keperluan akademik dan syarat bergraduat. 
h. Meneliti dan memutuskan keputusan ke atas permohonan naik taraf pelajar Sarjana kepada program Kedoktoran.
i. Meneliti dan memutuskan keputusan ke atas tempoh pelanjutan penyerahan tesis pelajar pascaijazah yang melebihi tempoh pembetulan yang telah ditetapkan oleh panel pemeriksa Viva-Voce.
j. Mengambil maklum senarai pelajar bergraduat dalam tempoh (GOT).

 
iii. Pengambilan dan Enrolmen Pelajar (Pascaijazah) 
 
a. Mengambil maklum unjuran dan enrolmen pelajar.
b. Mengambil maklum jumlah penangguhan pendaftaran pengajian.
c. Mengambil maklum senarai pelajar menarik diri, cuti khas dan diberhentikan.
 
 
iv. Pengurusan Penilaian Akademik
 
a. Mengambil maklum kursus dan/atau latihan (latihan industri, klinikal, praktikum dan lain-lain) yang ditawarkan kepada pelajar. 
b. Mengambil maklum pelantikan penyelia utama dan penyelia bersama untuk calon pascaijazah secara penyelidikan.
c. Mengambil maklum pelantikan pemeriksa untuk calon pascaijazah secara penyelidikan.
d. Meneliti dan memutuskan keputusan permohonan untuk meminda perkara berhubung penyeliaan dan pemeriksa calon pascaijazah.
e. Mengambil maklum kemajuan pengajian pelajar.
f. Membincang pencapaian pelajar dan cadangan penambahbaikan berterusan dan memperakukan kepada Senat Universiti.
g. Meneliti dan mempertimbangkan dapatan laporan jaminan kualiti atau laporan audit kualiti.
h. Meneliti dan mempertimbangkan dapatan laporan maklumbalas pelajar dan pemantauan pensyarah.
i. Mengambil maklum jumlah penyeliaan pelajar pascaijazah secara berkala.
j. Membincang dan memutuskan keputusan untuk rayuan pelajar.
k. Memaklumkan dan/atau membincangkan isu semasa yang berkaitan dengan penilaian akademik
 
Bil Peranan Nama / Jawatan
1.
Pengerusi
YBhg. Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
2.
 Ahli
Profesor Madya Ts. Dr. Suriyani Ariffin
Pengarah Pembangunan Akademik
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
3.
 Ahli
Profesor Dr. Narehan Hassan
Pengerusi Jawatankuasa Pembetulan dan Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan (JPPKP)
4.
Ahli
Profesor Sr. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib
Penolong Naib Canselor (Kolej Pengajian Kejuruteraan)
5.
Ahli
Profesor Dr. Zaini Abdullah
Penolong Naib Canselor (Kolej Pengajian Seni Kreatif)
6.
Ahli
Y. Bhg. Profesor Dato’ Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan
Dekan, Fakulti Pergigian
7.
Ahli
Profesor Dr. Mohd Salehuddin Mohd Zahari
Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
8.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Haryani Haron
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik
9.
Ahli
Profesor TPr. Dr. Jamalunlaili Abdullah
Dekan, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur
10.
Ahli
Profesor Dr. Farida Zuraina Mohd Yusof
Dekan, Fakulti Sains Gunaan
11.
Ahli
Profesor Dr. Zulkhairi Haji Amom
Dekan, Fakulti Sains Kesihatan
12.
Ahli
Profesor Dr. Noryati Ahmad
Dekan, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
13.
Ahli
Profesor Dr. Haslinda Yusoff
Dekan, Fakulti Perakaunan
14.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Mohamad Noorman Masrek
Dekan, Fakulti Pengurusan Maklumat
15.
Ahli
Profesor Dr. Mohad Anizu Mohd Nor
Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
16.
Ahli
Profesor Dr. Azhan Hashim @ Ismail
Dekan, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi
17.
Ahli
Prof. Madya Dr. Hartini Saripan
Dekan, Fakulti Undang-Undang
18.
Ahli
Prof. Madya Dr. Massila Hamzah
Dekan, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
19.
Ahli
Prof. Madya Dr. Shariza Sahudin
Dekan, Fakulti Farmasi
20.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Sharipah Ruzaina Syed Aris
Dekan, Fakulti Pendidikan
21.
Ahli
Prof. Madya Dr. Nor Hafizah Mohamed Harith
Dekan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
22.
Ahli
Prof. Madya Dr. Fazah Akhtar Hanapiah
Dekan, Fakulti Perubatan
23.
Ahli
Profesor Ir Dr Muhammad Azmi Bin Ayub
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)Kolej Pengajian Kejuruteraan
24.
Ahli
Profesor Dr Shahanum Mohd Shah
Dekan (Akademik dan Antarabangsa)Kolej Pengajian Seni Kreatif
25.
Ahli
Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah
Rektor, UiTM Cawangan Selangor
26.
Ahli
Profesor Dr. Yamin Yasin
Rektor, UiTM Cawangan Negeri Sembilan
27.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Rasdi Zaini
Rektor, UiTM Cawangan Melaka
28.
Ahli
Y. Bhg. Profesor Dato’ Dr. Jamil Haji Hamali
Rektor, UiTM Cawangan Sarawak
29.
Ahli
Y. Bhg. Prof. Madya Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Haji RoslineRektor, UiTM Cawangan Sabah 
30.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Mohd Ilham Adenan
Rektor, UiTM Cawangan Pahang 
31.
Ahli
Profesor Dr. Sr. Md Yusof Hamid
Rektor, UiTM Cawangan Perak
32.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Salmiah Kasolang
Rektor, UiTM Cawangan Pulau Pinang 
33.
Ahli
Profesor Dr. Ismail Ahmad
Rektor, UiTM Cawangan Johor 
34.
Ahli
Profesor Dr. Mohamad Abdullah Hemdi
Rektor, UiTM Cawangan Kedah
35.
Ahli
Profesor Ts. Dr. Mazidah Puteh
Rektor, UiTM Cawangan Terengganu
36.
Ahli
Prof. Madya Ts. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi
Rektor, UiTM Cawangan Perlis
37.
Ahli
Profesor Dr. Azizul Halim Yahya
Ketua Eksekutif, Institute Pendidikan Berterusan & Pengajian Profesional (iCEPS)
38.
Ahli
Profesor Ir. Ts. Dr. Haji Mohd Nasir Taib
Pengarah, Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS)
39.
Ahli
Profesor Dr. Saifollah Abdullah
Pengarah, Pusat Asasi
40.
Ahli
Profesor Dr. Jamaliah Said
Pengarah, Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI)
41.
Ahli
Profesor Dr. Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad
Dekan, Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
42.
Ahli
Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohamed, P.S.K
Menjalankan Tugas Rektor, UiTM Cawangan Kelantan
43.
Ahli
Prof. Madya Ts Dr Janudin Sardi
Menjalankan Tugas Dekan Akademi Pengajian Bahasa (APB)
44.
Ahli
Prof. Madya Dr. Mohd Afandi Mat Rani
Dekan Akademi Islam Kontemporari (ACIS)
45.
Ahli Turut Hadir
Profesor Ts. Dr. Wardah Tahir
Pengarah, Unit Hal Ehwal Ehwal Kurikulum (UHEK)
46.
Ahli Turut Hadir
Profesor Dr Azizah Abdullah
Menjalankan Tugas Penolong Naib Canselor Institut Kualiti & Pengembagan Ilmu (InQKA)
47.
Ahli Turut Hadir
Dr Nadia Hanin Nazlan
Ketua Pembangunan dan Pentaksiran Akademik
Bahagian Pentaksiran dan Penilaian Akademik (BPPA)
48.
Ahli Turut Hadir
Prof. Madya Dr Mohd Azman Yahaya
Pengarah, Pusat Kokurikulum
49.
Ahli Turut Hadir
Prof. Madya Ts. Dr Aini Jaapar
Pengarah, Pejabat Program Pra Pendidikan Tinggi (PPT)
50.
Setiausaha
Prof. Madya Ts. Dr. Syamsul Nor Azlan MohamadPengarah, Bahagian Pentaksiran dan Penilaian Akademik (BPPA)
51.
Setiausaha
Profesor Ir Dr Zuhaina Zakaria 
Dekan, Institut Pengajian Siswazah (IPSis)

 

Bil
Dokumen
Muat Turun
1.
Template : Kertas Kerja
2.
Pautan Kepada Dokumen Mesyuarat Melalui eMesyuarat UiTM (Untuk Ahli Mesyuarat Sahaja)
Image

WEBSITE STATISTICS

116973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
285
1309
113805
2024
7555
116973
09-12-22

Contact Us

Academic Assessment and Evaluation Division
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450, Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

https://bppa.uitm.edu.my

Tel: +603 - 5544 3147/3142
Fax: +603 - 5544 3141